english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov

Kód: 2021-PL-0001
Ukončené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Otázka z 16.2.2021 14:14:49
V priloženom výkaze výmer objektu SO 04 - Altánok je uvedená nezrozumiteľná merná jednotka pre všetky druhy položiek. Je uvedená trojmo ako m2/bm/ks.
Žiadame verejného obstrarávateľa o upresnenie merných jednotiek.
Odpoveď z 16.2.2021 15:26:44
Výkaz výmer bol v tejto podobe vypracovaný projektantom, merná jednotka je adekvátna druhu materiálu.
Otázka z 16.2.2021 14:02:45
Verejný obstarávateľ v technickej správe objektu "SO 05 - osvetlenie" uvádza, že budu na stožiare použité svietidlá AURIS OPC 1-S 70W, čo sú výbojkové svietidla, ale naopak vo výkaze výmer sú špecifikované svietidla ako LED napr. Auris LED symmetric, 2700K.
Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, aký typ svietidiel plati. Pretože, ak by platil výkaz výmer, kde su projektované LED svietidla, tým pádom šetrič energie PS 2x3,8kW je zbytočný, lebo ten je určený na výbojkové svietidla.
Odpoveď z 16.2.2021 15:22:50
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer.
Otázka z 16.2.2021 9:42:11
V PD sme zaregistrovali nesúlad v j situácií a výkaze výmer. V rámci situácie je uvedených 32 ks lavičiek a 16 ks košov. Vo výkaze výmer uvádzate 41 ks lavičiek a 23 ks košov. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ktoré z uvedeného je správne.
Odpoveď z 16.2.2021 9:51:31
Verejný obstarávateľ pri riešení predloženej otázky zistil, že otázka je zo strany záujemcu opodstatnená nakoľko medzi dokumentmi v zverejnenej projektovej dokumentácii chýbal jeden výkres pod názvom Celkové situácie B.pdf. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a potrebný výkres prikladáme ako Prílohu k odpovedi na otázku a zároveň ju publikujeme medzi ostatné dokumenty v informačnom systéme ako aj na UVO. Ďakujeme.
Prílohy: Celkové situácie B.pdf
Otázka z 16.2.2021 9:41:26
Vo výkaze výmer sa uvádza Parkové lavičky s operadlom napr. Klasik KKL 101 – 41ks. Technická správa hovorí o lavičkách 2 typov – s operadlom a bez operadla, ktoré sa budú striedať pozdĺž chodníka. Všetky lavičky budú s operadlom?
Odpoveď z 16.2.2021 9:44:51
Všetky lavičky budú s operadlom, tak ako je to uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Otázka z 11.2.2021 9:41:09
dobrý deň

môže verejný obstarávateľ poskytnúť prílohu k súťažným podkladom "Zmluva o dielo", ktorú je potrebné vyplniť a predložiť do ponuky, vo formáte Word?
Odpoveď z 12.2.2021 10:20:11
Dobrý deň, verejný obstarávateľ poskytuje Prílohu č. 2 Zmluva o dielo vo formáte Word.
Prílohy: Príloha č. 2 Zmluva o dielo.docx