english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

Kód: 2021-RPL-0004
Prebieha vyhodnocovanie

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Otázka z 1.12.2021 12:32:16
Viď. prílohu...
Odpoveď z 7.12.2021 11:30:25
Verejný obstarávateľ predkladá odpovede na jednotlivé otázky v prílohe.
Prílohy: otázky a odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.pdf
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Na strane 4 dokumentu Opis predmetu zákazky uvádza Verejný obstarávateľ základné funkcionality na platformu: „Pre správu identít a integráciu bude použitý systém OpenID, prípadne vhodná alternatíva“
Na strane 6 Verejný obstarávateľ v oblasti „Manažment používateľov“ požaduje: „Centralizovaná správa používateľov systému bude mimo platformy zabezpečená v systémoch mesta“.

Otázka: Akým spôsobom Verejný obstarávateľ očakáva zabezpečenie správu používateľov/identít vzhľadom na vyššie uvedený konflikt technických požiadaviek?

Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Verejný obstarávateľ požaduje aby novovzniknutá platforma, ktorá vznikne ako nové dielo, mala funkcionalitu overovania užívateľov napríklad pomocou OpenID Connect systému, na systémy mesta ktoré budú autorizačným serverom pre túto platformu.
Popis je možné dohľadať napr.: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/active-directory-v2-protocols
Súčasne verejný obstarávateľ pripúšťa vhodnú alternatívu a rovnako tak na viacerých miestach dokumentácie uvádza, že uchádzač musí počítať s integráciou na centralizovanú správu používateľov.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie cloudovej SMART City platformy. Očakáva Verejný obstarávateľ v rámci cenových ponúk uchádzačov stanovenie ceny aj za vytvorenie cloudového prostredia? Ak áno, má túto položku uviesť v rámci poľa „Ročná SLA podpora“ v rámci prílohy Návrh na plnenie kritéria?
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Áno, verejný obstarávateľ požaduje dodávku diela v zmysle zmluvy, a súčasne aj zabezpečenie vhodného cloudového prostredia pre jeho prevádzku po dobu 5 rokov a tieto náklady zahrnie do poľa „Ročná SLA podpora“ v rámci prílohy Návrh na plnenie kritéria.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Verejný obstarávateľ na str. 4 Opisu predmetu zákazky definuje požiadavku: „Platforma bude umožňovať registrácie občianskych reklamácií a umožňovať ich čítanie, komentovanie a zmenu stavu“. Verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov neuvádza informáciu, či funkcionalita vyššie uvedených reklamácií bude funkčne integrovaná cez OpenID, alebo iným spôsobom.
Požadujeme Verejného obstarávateľa vysvetliť, akým spôsobom má zámer riešiť registráciu pre túto oblasť.
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Všeobecne všetky funkcionality poskytované SMART CITY platformou (mimo obsahu v režime Public) musia byť overované prostredníctvom overenia identity a teda aj reklamácia je viazaná na Poplatníka Mesta Michalovce pri ktorej je registrovaný užívateľ/konzument tejto služby pred jej použitím overený. Je preto nutné aby ten, čo chce podať reklamáciu niektorej z týchto služieb, bol registrovaným užívateľom.
Registrácie prebiehajú na strane mesta a počíta sa s tým, že Platforma si identitu bude overovať na autorizačnom serveri mesta pomocou systému OpenID connect, resp. inej vhodnej alternatívy.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Verejný obstarávateľ požaduje na strane 5 Opisu predmetu zákazky nasledovné vlastnosti SMART City platformy:
„Pre spracovanie udalostí vznikajúcimi pri zbere odpadu požadujeme zaevidovanie:
- Udalosť vysypania zbernej nádoby – zaevidovať ako transakciu s ID nádoby, váhy, kategórie, časovej značky, ID vozidla, GPS pozície, RFID dáta, sériové číslo váhy, parametre váženia, ID fotografií, ID krátkeho videa, stav vyspania, chybový kód (poškodená nádoba, nesprávny druh odpadu,
- Udalosť znemožnenia prístupu k nádobe – ako špecializované nastavenie Transakcie vysypania Neprístupná oblasť – ako špecializované nastavenie Transakcie vysypania“.
Akým spôsobom očakáva implementovať túto funkcionalitu v rámci centrálnej platformy? Rozumieme tomu správne, že požadovaná funkcionalita sa viaže na SW riešenie v rámci subdomény „odpadové hospodárstvo“ od ktorej bude cez integračné rozhranie SMART City platforma získavať údaje, pričom špecializovaný systém odpadového hospodárstva bude predmetom inej časti projektu a obstarávaný samostatným postupom VO?
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Verejný obstarávateľ požaduje aby, platforma prijímala zo systémov inštalovaných na zberných vozidlách odpadu jednotlivé transakcie napr.: vysypania odpadu na jednotlivých stojiskách, generované pri každom vysypaní a podobne. Tieto transakcie vysypávania budú ďalej podkladom k štatistikám a rozhraním API ďalej publikované na spracovanie do centrálnych agend na strane verejného obstarávateľa.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Verejný obstarávateľ na str. 5 Opisu predmetu zákazky uvádza nasledovnú požiadavku: „Systém musí umožňovať formulárový prístup k vytváraniu transakcií, tak aby bolo možné v prípade problému informácie doplňovať prípadne vyraďovať, alebo modifikovať. Každý takýto "manuálny" vstup do systému musí byť označený kto informáciu zadal a s časovou pečiatkou. Táto informácia musí byť užívateľsky ľahko zobraziteľná tak aby ju mohol vidieť vo svojej privátnej zóne aj občan.“

Žiadame Verejného obstarávateľa o uvedenie konkrétneho príkladu požadovanej funkcionality, nakoľko z vyššie uvedenej špecifikácie požiadavky na dielo nie je zrejmé, čo konkrétne sa od uchádzačov vyžaduje.
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Táto požiadavka môže byť ilustrovaná napríklad na situácii, keď z technických dôvodov nebola zaregistrovaná udalosť vysypávania odpadkovej nádoby (napr. nefunkčný RFID a podobne), a poverená osoba objednávateľa na základe kontroly kamerového záznamu z vozidla o vysýpaní nádoby, kde nie je registrovaný záznam, musí uvedenú transakciu vytvoriť pomocou preddefinovaného formulára ako náhradné riešenie. Pôjde o manuálny vstup do systému a je potrebné registrovať, kto a kedy tento vstup vykonal.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
V časti Manažment používateľov na str. 6 Opisu predmetu zákazky Verejný obstarávateľ okrem iného požaduje, aby bol manažment používateľov platformy synchronizovaný s centrálnym systémom mesta na úrovni publikovaných webových služieb mimo platformy. V ďalšej časti dokumentu však Verejný obstarávateľ požaduje, aby manažment používateľov platformy bol synchronizovaný s centrálnym systémom mesta na úrovni publikovaných webových služieb. Máme za to, že zo zadania nie je aj vzhľadom na vyššie položené otázky jasné, akým spôsobom chce Verejný obstarávateľ riešiť manažment užívateľov a rolí. Žiadame o bližšiu a presnejšiu špecifikáciu predmetnej požiadavky.
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Proces registrovania občana aj rolí rieši mesto v rámci agendy autorizačného servera ako centralizovanú správu používateľov / rolí, na ktorú bude nové riešenie integrované.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ akceptoval podmienku možnosti vykonania/strpenia penetračných testov treťou stranou alebo objednávateľom.

Žiadame Verejného obstarávateľa o poskytnutie informácií, aké sú očakávané kritériá týchto testov a akým spôsobom budú posudzované?
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Zhotoviteľ musí zabezpečiť penetračné testovanie externou organizáciou.
Kritické (vážne) zraniteľnosti a aj stredné problémy zistené na základe testovania musia byť Zhotoviteľom odstránené a ich oprava musí byť potvrdená opakovaným testovaním, a to pred odovzdaním a prevzatím Diela.
Penetračné testy podľa štandardu ASVSv4 level 1 oportunistický a level 2 štandardný sú minimálne požiadavky, predpokladáme, že riadiaci orgán MIRRI SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (projekt je financovaný z fondu ERDF a ŠR) doplní a upresní podmienky na toto testovanie.
Otázka z 30.11.2021 10:59:19
Na str. 7 Opisu predmetu zákazky Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ vypracoval „Komunikačnú mapu“, ktorej prílohou má byť jednoduchá bloková schéma účastníkov a ich vzájomnej komunikácie.

Žiadame Verejného obstarávateľa o poskytnutie informácie o plánovaných napojených systémoch, nakoľko tie uchádzačom nie sú známe.
Odpoveď z 2.12.2021 14:58:54
Rekapitulácia integrácii je uvedená v súťažných podkladoch v poslednej kapitole Prílohy B_1 Opis predmetu zákazky.
Otázka z 18.11.2021 16:24:55
Verejný obstarávateľ podľa časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov požaduje v bode na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť od uchádzačov v ponuke „Referenčné listy budú priložené k zoznamu a musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie.
/Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musí byť zrejmá služba resp. služby, ktoré uchádzač poskytol v rámci referenčného listu. Verejný obstarávateľ/komisia bude dôsledne posudzovať každú službu na referenčnom liste a v závere zhodnotí , či uchádzačom predložené referencie zahŕňajú celý rozsah služieb stanovených verejným obstarávateľom. V prípade nenaplnenia celého rozsahu služieb, bude uchádzač vylúčený./“.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní „Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona“.

Je potrebné uviesť, že § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je kogentného charakteru, teda nie je možné sa od neho odchýliť a verejný obstarávateľ ho žiadnym spôsobom nemôže upravovať, teda rozširovať alebo zužovať nad rámec toho, ako je stanovená v predmetnom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Pri technickej alebo odbornej spôsobilosti je výpočet jednotlivých podmienok účasti, resp. dôkazov, ktorými sa tieto podmienky preukazujú, taxatívny. Zákonom stanovený výpočet mož
Odpoveď z 22.11.2021 10:51:04
Verejný obstarávateľ žiada o doplnenie celého textu otázky, pretože nie je zverejnené kompletné znenie otázky k čomu sa má verejný obstarávateľ vyjadriť. Vzhľadom k tomu, že bol nastavený termín na podanie žiadosti na vysvetlenie súťažných podkladov dnes 22.11.2021 do 9,00 hod, a ak nebude to už možné , žiadame Vás o zaslanie cez záložku všeobecná komunikácia - správy najneskôr 23.11.2021 do 9,00 hod. .
Otázka z 18.11.2021 16:24:55
Verejný obstarávateľ podľa časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov požaduje v bode na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť od uchádzačov v ponuke „Dokladovanie k splneniu požiadaviek : - Profesionálne praktické skúsenosti sa dokladujú referenciami podpísanými odberateľom služieb v uvedenej oblasti (sken originálu alebo overenej kópie)“.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní „Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk“.

Je potrebné uviesť, že § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní je kogentného charakteru, teda nie je možné sa od neho odchýliť a verejný obstarávateľ ho žiadnym spôsobom nemôže upravovať, teda rozširovať alebo zužovať nad rámec toho, ako je stanovená v predmetnom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Pri technickej alebo odbornej spôsobilosti je výpočet jednotlivých podmienok účasti, resp. dôkazov, ktorými sa tieto podmienky preukazujú, taxatívny. Zákonom stanovený výpočet možných technických požiadaviek predstavuje výber možností, z ktorých si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vybrať, nemôže však tento zoznam prekročiť a požadovať doklad nad rámec vymenovaných možností. (pozri napr. dokument Zbierka rozhodnutí pri výkone kontroly za rok 2020 zverejnený Úradom pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html ).
Zákona o verejnom obstarávaní neumožňuje, aby verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov na preukázanie požiadaviek na expertov predložiť
Odpoveď z 22.11.2021 10:51:04
Verejný obstarávateľ žiada o doplnenie celého textu otázky, pretože nie je zverejnené kompletné znenie otázky k čomu sa má verejný obstarávateľ vyjadriť. Vzhľadom k tomu, že bol nastavený termín na podanie žiadosti na vysvetlenie súťažných podkladov dnes 22.11.2021 do 9,00 hod, a ak nebude to už možné , žiadame Vás o zaslanie cez záložku všeobecná komunikácia - správy najneskôr 23.11.2021 do 9,00 hod. .
Otázka z 18.11.2021 16:24:55
V prílohe A.3 Kritéria hodnotenia stanovuje Verejný obstarávateľ na hodnotenie ponúk aj kritérium „Lehota dodania funkcionality správy záznamov.“

V bode 1.6. tejto prílohy ďalej Verejný obstarávateľ uvádza:
„V prípade, že uchádzačom navrhnuté kritérium na plnenie: lehota dodania funkcionality správy záznamov bude dlhšie ako 150 kalendárnych dní, bude táto ponuka uchádzača pre verejného obstarávateľa neprijateľná.
Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje aj na opačný prípad t.j. na nereálne krátke lehoty a dáva do povedomia bod 9.1 Zmluvy o dielo, ktorý nedodržanie navrhnutej lehoty dodania všetkých požadovaných funkcionalít správy záznamov sankcionuje za každý deň omeškania pri jej nedodržaní.“
Otázka:
Ak uchádzač dodá funkcionalitu správy záznamov v ňom navrhovanej lehote, ale funkcionalita nebude úplná. Bude napríklad chýbať 5% funkcionality. Bude sa naňho vzťahovať sankcionovanie za každý deň omeškania v plnej miere, tak ako je uvedené v bode 9.1. Zmluvy o dielo, alebo bude výška sankcie primeraným spôsobom znížená ?

Odpoveď z 22.11.2021 10:51:04
Verejný obstarávateľ odpoveď na túto otázku zahrnie do spoločného vyjadrenia k predchádzajúcim dvom otázkam.
Otázka z 16.11.2021 11:03:42
V časti 3. dokumentu A.2. Podmienky účasti Verejný obstarávateľ na strane 6 požaduje od uchádzačov, aby v rámci preukazovania technických alebo odborných kapacít podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO preukázali profesionálne praktické skúsenosti kľúčových expertov prostredníctvom originálu resp. overenej kópie referencie podpísanej odberateľom služieb.
Akým spôsobom bude Verejný obstarávateľ pristupovať k uchádzačom, ktorí takýmto spôsobom podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO nepreukážu? Pristúpi verejný obstarávateľ k vylúčeniu uchádzačov, ktorí predmetné požadované referencie v rámci dokladov/dokumentov nepredložia? Máme za to, že takáto požiadavka predstavuje pre uchádzačov neprimeranú administratívnu záťaž a zároveň ide o neštandardný postup preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti, nakoľko samotná legislatíva takýto postup v podmienkach Slovenskej republiky neupravuje.

Za odpoveď vopred ďakujeme,
Slovanet, a.s.
Odpoveď z 18.11.2021 13:02:39
Verejný obstarávateľ je oprávnený overiť si personálne zabezpečenie uchádzača aj prostredníctvom odbornej praxi t.j. referencií ako záruky schopnosti dodávky požadovaných služieb a jej kvality, či už vlastných zamestnancov uchádzača resp. subdodavateľsky , čo je štandardný postup pri verejnom obstarávaní. Keďže proces VO je plne elektronický, v ktorom sa uploadujú len skeny originálnych dokumentov, alebo overených kópii, nepovažujeme podmienku predkladania požadovaných dokladov za administratívnu záťaž. Ak nebude splnená podmienka účasti v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, dôjde k vylúčeniu uchádzača. Samozrejme, ak verejný obstarávateľ predtým bude mať možnosť využitia inštitútu vysvetľovania alebo doplnenia avšak predložených dokladov, tak to v prípade potreby využije. K niečomu nepredloženému v zmysle legislatívy nie je možné doplnenie ani vysvetľovanie dokladov.

.