english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

Kód: 2021-RPL-0004
Spustené / Vyhlásené

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Otázka z 18.11.2021 16:24:55
Verejný obstarávateľ podľa časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov požaduje v bode na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť od uchádzačov v ponuke „Referenčné listy budú priložené k zoznamu a musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie.
/Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musí byť zrejmá služba resp. služby, ktoré uchádzač poskytol v rámci referenčného listu. Verejný obstarávateľ/komisia bude dôsledne posudzovať každú službu na referenčnom liste a v závere zhodnotí , či uchádzačom predložené referencie zahŕňajú celý rozsah služieb stanovených verejným obstarávateľom. V prípade nenaplnenia celého rozsahu služieb, bude uchádzač vylúčený./“.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní „Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona“.

Je potrebné uviesť, že § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je kogentného charakteru, teda nie je možné sa od neho odchýliť a verejný obstarávateľ ho žiadnym spôsobom nemôže upravovať, teda rozširovať alebo zužovať nad rámec toho, ako je stanovená v predmetnom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Pri technickej alebo odbornej spôsobilosti je výpočet jednotlivých podmienok účasti, resp. dôkazov, ktorými sa tieto podmienky preukazujú, taxatívny. Zákonom stanovený výpočet mož
Odpoveď z 22.11.2021 10:51:04
Verejný obstarávateľ žiada o doplnenie celého textu otázky, pretože nie je zverejnené kompletné znenie otázky k čomu sa má verejný obstarávateľ vyjadriť. Vzhľadom k tomu, že bol nastavený termín na podanie žiadosti na vysvetlenie súťažných podkladov dnes 22.11.2021 do 9,00 hod, a ak nebude to už možné , žiadame Vás o zaslanie cez záložku všeobecná komunikácia - správy najneskôr 23.11.2021 do 9,00 hod. .
Otázka z 18.11.2021 16:24:55
Verejný obstarávateľ podľa časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov požaduje v bode na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť od uchádzačov v ponuke „Dokladovanie k splneniu požiadaviek : - Profesionálne praktické skúsenosti sa dokladujú referenciami podpísanými odberateľom služieb v uvedenej oblasti (sken originálu alebo overenej kópie)“.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní „Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk“.

Je potrebné uviesť, že § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní je kogentného charakteru, teda nie je možné sa od neho odchýliť a verejný obstarávateľ ho žiadnym spôsobom nemôže upravovať, teda rozširovať alebo zužovať nad rámec toho, ako je stanovená v predmetnom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Pri technickej alebo odbornej spôsobilosti je výpočet jednotlivých podmienok účasti, resp. dôkazov, ktorými sa tieto podmienky preukazujú, taxatívny. Zákonom stanovený výpočet možných technických požiadaviek predstavuje výber možností, z ktorých si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vybrať, nemôže však tento zoznam prekročiť a požadovať doklad nad rámec vymenovaných možností. (pozri napr. dokument Zbierka rozhodnutí pri výkone kontroly za rok 2020 zverejnený Úradom pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/informacny-servis/analyticke-vystupy/analyzy-odboru-dohladu-60f.html ).
Zákona o verejnom obstarávaní neumožňuje, aby verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov na preukázanie požiadaviek na expertov predložiť
Odpoveď z 22.11.2021 10:51:04
Verejný obstarávateľ žiada o doplnenie celého textu otázky, pretože nie je zverejnené kompletné znenie otázky k čomu sa má verejný obstarávateľ vyjadriť. Vzhľadom k tomu, že bol nastavený termín na podanie žiadosti na vysvetlenie súťažných podkladov dnes 22.11.2021 do 9,00 hod, a ak nebude to už možné , žiadame Vás o zaslanie cez záložku všeobecná komunikácia - správy najneskôr 23.11.2021 do 9,00 hod. .
Otázka z 18.11.2021 16:24:55
V prílohe A.3 Kritéria hodnotenia stanovuje Verejný obstarávateľ na hodnotenie ponúk aj kritérium „Lehota dodania funkcionality správy záznamov.“

V bode 1.6. tejto prílohy ďalej Verejný obstarávateľ uvádza:
„V prípade, že uchádzačom navrhnuté kritérium na plnenie: lehota dodania funkcionality správy záznamov bude dlhšie ako 150 kalendárnych dní, bude táto ponuka uchádzača pre verejného obstarávateľa neprijateľná.
Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje aj na opačný prípad t.j. na nereálne krátke lehoty a dáva do povedomia bod 9.1 Zmluvy o dielo, ktorý nedodržanie navrhnutej lehoty dodania všetkých požadovaných funkcionalít správy záznamov sankcionuje za každý deň omeškania pri jej nedodržaní.“
Otázka:
Ak uchádzač dodá funkcionalitu správy záznamov v ňom navrhovanej lehote, ale funkcionalita nebude úplná. Bude napríklad chýbať 5% funkcionality. Bude sa naňho vzťahovať sankcionovanie za každý deň omeškania v plnej miere, tak ako je uvedené v bode 9.1. Zmluvy o dielo, alebo bude výška sankcie primeraným spôsobom znížená ?

Odpoveď z 22.11.2021 10:51:04
Verejný obstarávateľ odpoveď na túto otázku zahrnie do spoločného vyjadrenia k predchádzajúcim dvom otázkam.
Otázka z 16.11.2021 11:03:42
V časti 3. dokumentu A.2. Podmienky účasti Verejný obstarávateľ na strane 6 požaduje od uchádzačov, aby v rámci preukazovania technických alebo odborných kapacít podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO preukázali profesionálne praktické skúsenosti kľúčových expertov prostredníctvom originálu resp. overenej kópie referencie podpísanej odberateľom služieb.
Akým spôsobom bude Verejný obstarávateľ pristupovať k uchádzačom, ktorí takýmto spôsobom podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO nepreukážu? Pristúpi verejný obstarávateľ k vylúčeniu uchádzačov, ktorí predmetné požadované referencie v rámci dokladov/dokumentov nepredložia? Máme za to, že takáto požiadavka predstavuje pre uchádzačov neprimeranú administratívnu záťaž a zároveň ide o neštandardný postup preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti, nakoľko samotná legislatíva takýto postup v podmienkach Slovenskej republiky neupravuje.

Za odpoveď vopred ďakujeme,
Slovanet, a.s.
Odpoveď z 18.11.2021 13:02:39
Verejný obstarávateľ je oprávnený overiť si personálne zabezpečenie uchádzača aj prostredníctvom odbornej praxi t.j. referencií ako záruky schopnosti dodávky požadovaných služieb a jej kvality, či už vlastných zamestnancov uchádzača resp. subdodavateľsky , čo je štandardný postup pri verejnom obstarávaní. Keďže proces VO je plne elektronický, v ktorom sa uploadujú len skeny originálnych dokumentov, alebo overených kópii, nepovažujeme podmienku predkladania požadovaných dokladov za administratívnu záťaž. Ak nebude splnená podmienka účasti v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, dôjde k vylúčeniu uchádzača. Samozrejme, ak verejný obstarávateľ predtým bude mať možnosť využitia inštitútu vysvetľovania alebo doplnenia avšak predložených dokladov, tak to v prípade potreby využije. K niečomu nepredloženému v zmysle legislatívy nie je možné doplnenie ani vysvetľovanie dokladov.

.