english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Michalovce - Kostolné námestie - I. etapa

Kód: 2021-RPL-0002
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Doterajšie otázky a odpovede k tejto zákazke

Otázka z 28.10.2021 8:56:31
Otázka č. 1:
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie vzorových priečnych rezov pre SO 02.01 A Spevnené plochy, SO 023.01 A Cyklistický chodník.
V časti projektová dokumentácia je pod číslom 04 Vzorové priečne rezy priložený výkres č. 05 Priečne rezy.

Odpoveď z 29.10.2021 11:07:10
Verejný obstarávateľ doplnil vzorový priečny rez pre SO 02.01 A Spevnené plochy, SO 03.01 A Cyklistický chodník do záložky DOKUMENTY..
Otázka z 28.10.2021 8:49:17
8. V PD: „DSP_SO 15.01A DETSKÉ IHRISKO_02 TECHNICKA SPRAVA“ sú uvedené hracie prvky konkrétneho výrobcu? Musia byť dodržané
Odpoveď z 29.10.2021 11:02:16
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch pripúšťa možnosť predloženia ekvivalentných riešení.
Otázka z 28.10.2021 7:03:36
Vo výkaze výmer sa nachádza položka dodávky materiálu „Obrubník betónový ABO 2/828“ , tento typ nie je dostupný na trhu. Žiadame o vyjadrenie a určenie farby obrubníka
Odpoveď z 29.10.2021 10:59:13
 navrhnutý je záhonový obrubník (zapustený), typové označenie nerozhoduje (závisí od výrobcu). Bočnú oporu obrubníka je potrebné zriadiť všade na rozhraní spevnených a nespevnených resp. nestmelených plôch. Napr. dláždený chodník a zatrávnená plocha,...
 obrubník farba svetlo sivá

Otázka z 28.10.2021 7:03:36
Vo výkaze výmer sa nachádza položka dodávky materiálu „Dlažba bet. hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm“ , žiadame o konkrétne určenie farby dlažby.
Odpoveď z 29.10.2021 10:59:13
 betónová dlažba - farba svetlo sivá v kombinácií s antracitovou farbou
Otázka z 28.10.2021 7:03:36
Vo výkaze výmer sa nachádza položka dodávky materiálu „Obrubník betónový záhonový“ , žiadame o určenie farby obrubníka.
Odpoveď z 29.10.2021 10:59:13
 obrubník betónový záhonový - farba svetlo sivá
Otázka z 28.10.2021 7:29:43
V súťažných podkladoch sú zverejnené prílohy v pdf formáte: priloha_c_1_navrh_na_plnenie_kriteria, priloha_c_2_zmluva_o_dielo, priloha_c_3_potrebne_udaje_na_overenie_registra_trestov_. Žiadame o uverejnenie týchto príloh v editovateľnom formáte.
Odpoveď z 29.10.2021 7:28:22
Požadované prílohy v editovateľnom formáte sú zverejnené v záložke DOKUMENTY.
Otázka z 28.10.2021 7:22:15
V podkladoch na vašej stránke sú, ako posledné, zverejnené následovné dokumenty s rovnakým dátumom vloženia:

Oprava 1_SO 12 01A_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (3).xlsx 33,33 kB 25.10.2021 11:27:59
Oprava 1_SO 12 01C_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (1).xlsx 28,89 kB 25.10.2021 11:27:59
Oprava 1_SO 12 01A_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (2).pdf 127,56 kB 25.10.2021 11:27:59
Oprava 1_SO 12 01C_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (3).pdf 106,44 kB 25.10.2021 11:27:59
Oprava 2 VV_SO 12 01A_Drobná architektúra.zip 127,92 kB 25.10.2021 11:27:59
Oprava 2 VV_SO 12 01B_Drobná architektúra.zip 122,30 kB 25.10.2021 11:27:59
Oprava 2 VV_SO 12 01C_Drobná architektúra.zip 109,91 kB 25.10.2021 11:27:59


Ktoré výkazy výmer pre drobnú architektúru sú platné ?
Odpoveď z 29.10.2021 7:22:03
Platné sú výkresy Oprava 2 VV SO 12 01 A,B,C pre DROBNÚ ARCHITEKTÚRU
Otázka z 25.10.2021 9:49:51
Otázka č.1:
Na stránke : https://michalovce.e-obstaranie.sk , je k predmetnej zákazke, v časti „ Doplňujúce informácie “ uvedené, že zákazka je financovaná z eurofondov.
Program cezhraničnej spolupráce SK-HU. Vo výzve na predkladanie ponúk , Oznámenie 47252-WYP, Oddiel II: Predmet zákazky, II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie : Nie.
Je zákazka Michalovce- Kostolné námestie – I. etapa , financovaná z fondov Európskej únie ?

Otázka č.2 :
Na stránke : https://michalovce.e-obstaranie.sk , je v časti „Predmet “ uvedený tento rozsah zákazky :
SO 01 Aktualizácia inventarizácie zelene
SO 02 Návrh zelene a drobná architektúra
SO 03 Spevnené plochy obnova chodníkov
SO 04 Altánok
SO 05 Osvetlenie parku
SO 06 Oplotenie
Uvedený rozsah nezodpovedá rozsahu zákazky podľa súťažných podkladov a podľa výzvy na predkladanie ponúk 47252-WYP, ale patrí k úplne inej zákazke :
„ Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov “ .
Môže verejný obstarávateľ opraviť rozsah zákazky , na uvedenej stránke, tak, aby korešpondoval s rozsahom v zmysle súťažných podkladov a s výzvou ?

Odpoveď z 25.10.2021 11:37:24
Odpoveď k otázke č. 1 : Nie, zákazka nie je financovaná z fondov Európskej únie.
Na odstránení nesprávnej informácie verejný obstarávateľ pracuje.
Odpoveď k otázke č. 2 : Áno , verejný obstarávateľ opravil rozsah zákazky na uvedenej stránke.

Ďakujeme za upozornenie.

Otázka z 22.10.2021 13:58:44
Otázka č. 1 :
V súťažných podkladoch, časť výkaz výmer, v SO 12.01A, SO 12.01 B , SO 12.01 C Drobná architektúra ,
sú položky pre dodávku odpadkového koša na betónovom sokli so strieškou :
SO 12.01 A pol. č. 16 mat 5530A1001 Odpadkový kôš na betónovom sokli so strieškou : 16 kusov
SO 12.01 B pol. č. 7 mat 5530A1001 Odpadkový kôš na betónovom sokli so strieškou : 3,0 kusy
SO 12.01 C pol. č. 5 mat 5530A1001 Odpadkový kôš na betónovom sokli so strieškou : 4,0 kusy
K uvedeným položkám chýbajú položky pre osadenie odpadkového koša .
Doplní verejný obstarávateľ položky pre osadenie odpadkových košov do výkazu výmer pre SO 12.01 A, 12.01 B, 12.01 C?


Odpoveď z 25.10.2021 11:30:39
Verejný obstarávateľ opravil výkazy výmer SO 12.01 A, SO 12.01 B, SO 12.01 C, ktoré sú publikované v záložke DOKUMENTY.
Otázka z 21.10.2021 11:55:56
dobrý deň,
v prílohe Vysvetľovanie Vám zasielam otázky k danej zákazke,
ďakujem
Odpoveď z 25.10.2021 8:45:27
Dobrý deň , v prílohe zasielame odpoveď na predložené otázky.
Prílohy: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.pdf
Otázka z 21.10.2021 10:11:03
V súťažných podkladoch v rekapitulácii „REKAPITULACIA_KOSTOLNE NAMESTIE 1_etapa“ v časti : SO 01C Prvá etapa výstavby - Časť "C" - Kostolné námestie pri kostole, je uvedený stavebný objekt SO 03.01B Cyklistický chodník. Žiadame o vyjadrenie.
Odpoveď z 22.10.2021 14:52:27
V Rekapitulácii pri časti C došlo pri objekte SO 03.01 k chybe pri písaní , správne má byť SO03.01C.
Opravená Rekapitulácia je zverejnená v záložke DOKUMENTY vo formáte .xls a v .pdf.
Otázka z 21.10.2021 9:43:38
V súťažných podkladoch v rekapitulácii „REKAPITULACIA_KOSTOLNE NAMESTIE 1_etapa“ sú uvedené stavebné objekty Sadové úpravy, ktoré sa nenachádzajú v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer. Žiadame o ich doplnenie.
Odpoveď z 22.10.2021 14:33:15
Chýbajúce stavebné objekty boli doplnené do záložky Dokumenty.