english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Uzavretie a rekultivácia skládka Žabany - II. etapa

Kód: 2021-PL-0004
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

6.4.2021 o 23:59 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

12.4.2021 o 13:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

14.4.2021 o 13:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

688 260,56 €

Opis predmetu alebo nákupu

V rámci uzavretia a rekultivácie skládky nie nebezpečného odpadu - II. etapa je potrebné zrealizovať :
- odkop odpadu pre vytvorenie svahov
- dotvarovanie plochy skládky (svahov a pláne) do požadovaného tvaru
- rozprestretie vyrovnávacej vrstvy zeminy
- uloženia odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy
- rozprestretie prvej tesniacej geosyntetickej vrstvy
- rozprestretie druhej tesniacej vrstvy
- rozprestretie odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy
- rozprestretie pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy
- uloženie a kotvenie nových tesniacich vrstiev
- nadvýšenie existujúcich odplyňovacích šácht
- osadenie pozorovacích bodov
- prístupová rampa

Rozsah zákazky

v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer

CPV hlavného predmetu

45222110-3 - Stavebné práce na stavbách skládok odpadu

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Mesto Michalovce, ulica Žabany

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. d)

§ 33 ods. 1 písm. d) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktroé sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, t.j. 2019, 2018 a 2017 resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, a to súhrnne vo výške min. 4 100 000 EUR. Uchádzač k prehľadom o celkovom obrate predloží aj úradne overené výkazy ziskov a strát alebo úradne overené výkazy o príjmoch a výdavkoch, za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač nemusí vyššie požadované doklady - výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch - predkladať, pokiaľ má tieto požadované doklady zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok (ďalej len "RUZ"), ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Uchádzač na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke v požadovanom prehľade o celkovom obrate. V prípade, že výkazy predkladá uchádzač – fyzická osoba so sídlom v SR, uchádzač so sídlom mimo SR alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá nemá účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, musí predložiť požadované výkazy, resp. ekvivalenty k požadovaným výkazom za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo ukončenia zdaňovacieho obdobia, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka ( táto povinnosť neplatí pre doklady v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje obrat, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. na www.nbs.sk).
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov (obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem diela zrealizovaného uchádzačom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Obdobie predchádzajúcich päť rokov sa rozumie časový úsek minulých 60 mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk k predmetnému verejnému obstarávaniu. Uchádzač predloží k zoznamu minimálne jedno potvrdenie (referenčný list) uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kategórii inžinierske stavby o finančnom objeme minimálne 500 000 EUR bez DPH. /Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musia byť zrejmé stavebné práce v minimálnom rozsahu ako predmet zákazky na minimálne jednej skládke alebo rekultivácii skládky s celkovým objemom minimálne 500 000 EUR bez DPH . Verejný obstarávateľ neuzná hodnotu referencie, ak v požadovanom finančnom objeme minimálne 500 000 EUR bez DPH budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác ako je predmet zákazky/. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB – Európskej centrálnej banky aktuálneho v deň vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet vykonal. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač predloží : Doklad o odbornej spôsobilosti, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Svojím podpisom zároveň prejavuje súhlas , že bude k dispozícii na plnenie zmluvy. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže profesijným životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom. Profesijný životopis musí obsahovať : titul, meno a priezvisko údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia údaje o zamestnaní v rozsahu : zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia, ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti na stavbách , ktoré zabezpečoval s uvedením obdobia realizácie od do, dátum a podpis zamestnanca
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 348,63 kB 19.11.2021 17:41:51
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 172,79 kB 19.11.2021 17:41:51
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 74,52 kB 19.11.2021 17:41:51
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 127,92 kB 19.11.2021 17:41:51
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 108,77 kB 19.11.2021 17:41:51
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 104,58 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 105,53 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 2 Zmluva o dielo.pdf 193,40 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf 115,23 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 4 Zoznam subdodávateľov.pdf 68,07 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 5 Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov.pdf 63,26 kB 19.11.2021 17:41:51
Realizačný projekt - PDF verzia.zip 6,92 MB 19.11.2021 17:41:51
VV_PDF verzia.zip 151,12 kB 19.11.2021 17:41:51
VV_XLS verzia.zip 39,98 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.docx 14,80 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 2 Zmluva o dielo.docx 38,50 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .docx 15,14 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 4 Zoznam subdodávateľov.docx 15,49 kB 19.11.2021 17:41:51
Príloha č_ 5 Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov.docx 14,27 kB 19.11.2021 17:41:51
VV_PDF verzia (s kódmi položiek).zip 1,34 MB 19.11.2021 17:41:51
VV_XLS verzia (s kódmi položiek).zip 40,17 kB 19.11.2021 17:41:51
OPRAVA položiek č_ 11,12,13,14 vo Výkaz výmer (s kódmi položiek) - 1 Uzavretie a rekultivácia skládky_pdf.pdf 27,57 kB 19.11.2021 17:41:51
OPRAVA položiek č_11,12,13,14 vo Výkaz výmer (s kódmi položiek) - 1 Uzavretie a rekultivácia skládky_xls.xls 30,50 kB 19.11.2021 17:41:51