english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Prepravné zariadenia, mechanizmy a stroje s využitím na BRKO.

Kód: 2022-RVS-0001
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

22.2.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

2.3.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

2.3.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 091 598,93 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je dodávka prepravných zariadení, manipulačných zariadení, čistiacich strojov, strojov na preosievanie, zberových nádob, kompostovacích košov na bioodpad, kontajnerov, nakladača odpadu, drviča kuchynského odpadu v rámci projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Rozsah zákazky

Počet je uvedený v jednotlivých častiach predmetu zákazky.

CPV hlavného predmetu

34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

64 750,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Zberová nádoba 660 l hnedá na bioodpad - robustná nádoba s veľkým objemom a zároveň nízkou hmotnosťou do exteriéru pri bytových domoch s parametrami podľa EN 840 - objem 660 l, šírka 1370 mm, výška 1 195 mm, hĺbka 776 mm, nosnosť min. 273,5 kg, hmotnosť: cca. 36,5 kg, materiál HDPE.

Rozsah zákazky

250 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 45 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

37 000,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Plastový košík do domácnosti slúžiaci na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 2 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (kat. č. podľa katalógu odpadov 20 01 08) zodpovedajúci kompostovateľnému vrecku s objemom 10 l .

Rozsah zákazky

15 000 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 26 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

169 633,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním odpadu na podvozku s konfiguráciou náprav 4x2, trojmiestna kabína, regulácia lisovacej sily v rôznych režimoch lisovania, vrátane ručného režimu, objem nadstavby 15 -16 m3, konštrukcia nadstavby riešená tak, aby nedochádzalo k žiadnym únikom tekutých frakcií z bioodpadu a s možnosťou ich samostatného vypustenia, zadný univerzálny nedelený vyklápač nádob 110 -1100 l s možnosťou priameho ručného vhadzovania odpadu a s ovládaním na obidvoch stranách , dve bezpečnostné stúpačky v zadnej časti, pracovné osvetlenie, majáky.

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 119 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

127 933,33 €

Opis predmetu alebo nákupu

Naťahovací hygienizačný abroll kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou. Vnútorné steny z nehrdzavejúcej ocele o hrúbke min. 3 mm. Výška háku 1570 mm. Dno, boky a predná stena tepelne izolovaná s hrúbkou izolácie min. 50 mm. Vonkajšie normalizované rozmery: dĺžka: 6,40 m, šírka: 2,50 m ,výška: 2,48 m; Vnútorné rozmery: dĺžka: 6,00 m šírka: 2,30 m výška: 2,13m;, celková max. hmotnosť 20,80 t, vstupná hmotnosť min. 17 000 kg, príkon cca. 80 W; napájanie 230 V/50 Hz, prietok vzduchu min. 100 m3/h, priedušnosť vodných pár min. 4000 g/m2 24 hod.. priepustnosť vzduchu min. 0,8 a max. 8,5 m3 /m2 /h

Rozsah zákazky

2 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 90 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

114 166,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Nakladač odpadu je určený na manipuláciu s bioodpadom a následne s kompostom. Nakladač má predný výložník s paralelnou kinematikou a nakladaciu lopatu min. 1 m3, podkop s bočným posuvom, sedačka s bezpečnostným pásom (mechanicky alebo pneumaticky odpružená), doplnkové pracovné svetlá na kabíne (2 predné, 2 zadné, 2 bočné) , rotačný maják, odhlučnená kabína s kúrením, schránka na náradie, štandardné nápravy, max. rýchlosť jazdy 40 km/h.
CE certifikácia a homologizácia pre EU,

Rozsah zákazky

000

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 80 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

150 166,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Mobilný drvič je určený na spracovanie kuchynského, zeleného a organického odpadu za účelom kompostovania s hydraulickou rukou a vyklápačom nádob. Vhodný pre spracovanie kuchynského odpadu odrezkov a konárov s výslednou frakciou do 1,2 cm. Kapacita (objem) 20 - 21 m3. Miešacie a rezacie závitovky s vysokým stupňom oteruvzdornosti, špeciálne dno s protiostrím na rezanie do 1,2 cm. Pohon pomocou hriadele traktora, oteruvzdorné dno so špeciálnej ocele, rám z vysokoodolnej ocele, rezacie nože z vysokoodolnej ocele, hodinový výkon cca 55-60 m3, hydraulická ruka zdvih 300 – 350 kg, dosah 3,5 - 4 m, osvetlenie pracovného priestoru.

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 105 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

8 566,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Technické prevedenie podľa normy DIN30722
Skladový abroll kontajner 20 m3, vnútorné rozmery (dĺžka x šírka x výška) : 5000 x 2300 x 1750 mm, znížená hmotnosť, extra pevný, dvojkrídlové dvere alebo výklopná tesná klapka, výška háku: 1570 mm. materiál dverí: 3 mm (S700 alebo ekvivalent), hrúbka plechu podlahy: 4 mm (materiál S700 alebo ekvivalent), podlahové výstuhy: 3 mm (materiál S355MC alebo ekvivalent)

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 6 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

137 466,66 €

Opis predmetu alebo nákupu

Nosič Abroll kontajnerov (hákový) s automobilovým podvozkom 6x4, výška háku s pomocným rámom 1 570 mm. Dĺžky manipulovaných kontajnerov 5000-6800 mm, pneumatické ovládanie z kabíny. Nosnosť 20 ton.
Vozidlo musí byť homologizované na prevádzku po pozemných komunikáciách v krajinách EÚ. Zápis nadstavby nutný do TP.

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 96 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

33 277,80 €

Opis predmetu alebo nákupu

Prekopávač kompostu pre šírku základky min. 2500 mm a výšku min. 1250 mm.
Pohon pomocou vývodového hriadeľa traktora PTO.

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 23 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

61 311,13 €

Opis predmetu alebo nákupu

Bubnový mobilný preosievač kompostu s pohonom od hriadeľa traktora. Plnenie násypky nakladačom. Z násypky do triediaceho bubna je posun kompostu zabezpečený pomocou dopravníka. Jemná frakcia podsitná (sito 20x20 mm) je odvádzaná bočným dopravníkom a hrubá frakcia padá za preosievač. Priemer bubna min. 1250 mm, pracovná dĺžka min. 2500 mm. Dĺžka násypky min. 2,2 m. Hodinový výkon 15-30m3.

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 43 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

18 726,67 €

Opis predmetu alebo nákupu

Navíjač (obojstranný) pre zakrytie kompostu geotextíliou, rýchlosť navíjania obojsmerne, hydraulickým pohonom, pokrytie 150 m základky na oboch stranách (300 m spolu).Šírka geotextílie: 4 - 9 m. Pripojenie za traktor s čelným nakladačom alebo za samostatný čelný nakladač

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 13 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

168 600,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Mobilná umývačka nádob, kontajnerov je určená na umytie a dezinfekciu nádob o objeme od 110 do 1100 litrov. Má uzatvorenú umývaciu komoru, nedochádza k úniku vody pri umývaní. Nerezové prevedenie. Ohrev vody min. 65 stupňov. Kapacita 50 – 80 ks 1100 l nádob denne.
Vozidlo musí byť homologizované na prevádzku po pozemných komunikáciách v krajinách EÚ.

Rozsah zákazky

1 ks

Miesto dodania

kat. územie Mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v tejto časti za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa ( vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme ( nie súhrnne ) minimálne 118 000,00 € bez DPH. Ďalšie náležitosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami, alebo certifikátmi

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať bodom 1. : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy, opisy resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky tejto časti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 384,54 kB 22.3.2023 12:04:55
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 244,64 kB 22.3.2023 12:04:55
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 74,36 kB 22.3.2023 12:04:55
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 266,73 kB 22.3.2023 12:04:55
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 113,87 kB 22.3.2023 12:04:55
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 107,45 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 88,42 kB 22.3.2023 12:04:55
Priloha č_ 2_Návrh kúpnej zmluvy.pdf 139,72 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov.pdf 115,87 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 1_ Zberové nádoby.pdf 70,78 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 2_ Kompostovacie koše.pdf 67,23 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 3_ Zberové vozidlo.pdf 113,09 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 4_ Hygienizačný kontajner.pdf 77,58 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 5_ Nakladač odpadu.pdf 82,08 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 7_ Skladový kontajner.pdf 65,70 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 8_ Nosič kontajnerov.pdf 96,30 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 9_ Prekopávač kompostu.pdf 59,13 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 10_ Preosievač kompostu.pdf 71,35 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 11_ Navíjač textílie.pdf 59,87 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_ 1_1 pre časť 12_ Mobilná umývačka kontajnerov.pdf 112,81 kB 22.3.2023 12:04:55
Priloha č_2_Návrh kúpnej zmluvy.doc 91,00 kB 22.3.2023 12:04:55
Príloha č_1_1 pre časť 6_ Drvič kuchynského odpadu.pdf 80,05 kB 22.3.2023 12:04:55
Otázka a odpoveď k žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.pdf 183,29 kB 22.3.2023 12:04:55
Oprava A_1 súťažných podkladov bod 5_2 Termín dodania predmetu zákazky.pdf 64,54 kB 22.3.2023 12:04:55
Zmena termínu predkladania a otvárania ponúk.pdf 30,59 kB 22.3.2023 12:04:55
Otázky a odpovede k predmetnému verejnému obstarávaniu.pdf 98,82 kB 22.3.2023 12:04:55
Oprava B_1 Opis predmetu zákazky v časti 4.pdf 265,90 kB 22.3.2023 12:04:55
Priloha č_ 2 Oprava návrhu kúpnej zmluvy.doc 91,00 kB 22.3.2023 12:04:55