english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

Kód: 2021-RPL-0004
Prebieha vyhodnocovanie
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

3.1.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

11.1.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

11.1.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

212 256,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú dodávku riešenia centrálneho systému Smart City (Smart platformy), riešeného prostredníctvom cloud platformy. Cieľom je poskytnutie integrovaného systémového cloudového riešenia na pripojenie IoT zariadení a tiež riešení dodaných pri nasadzovaní moderných technológií.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti "B.1 – Opis predmetu zákazky"

Rozsah zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje aby dodávateľ integroval predspracované informácie z jednotlivých častí riešenia mesta ako sú údaje pri spravovaní problematík:

* management odvozu odpadu,

* dynamická pasportizácia založená na video technológii,

* monitorovanie ovzdušia,

* dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky,

* privátny priestor občana, dodávka mobilnej aplikácie

Súčasťou je ďalej SLA podpora počas doby udržateľnosti - 5 rokov po ukončení dodávky.

CPV hlavného predmetu

72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo

Druh

Služby

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Michalovce, Námestie osloboditeľov 30

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok služieb rovnakého alebo podobného charakteru.

Uchádzač musí predloženým zoznamom vrátane referenčných listov preukázať, že v referenčnom období poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. V zozname musí byť aspoň jedna referencia o finančnom objeme (nie súhrnne) minimálne 170 000 € bez DPH, ktorou uchádzač preukáže niektorú alebo niektoré požadované typy služieb z rozsahu stanoveného verejným obstarávateľom. Rozsah požadovaných typov služieb stanovený verejným obstarávateľ je v časti B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch. V prípade, že v tejto referencii je zahrnutý celý rozsah typov služieb požadovaných verejným obstarávateľom, nie je potrebné uchádzačom ďalšie dokazovanie. V prípade, že referencia o finančnom objeme minimálne 170 000 EUR bez DPH neobsahuje celý rozsah požadovaných typov služieb stanovený verejným obstarávateľom, je potrebné ďalšie dokazovanie bez obmedzenia finančným limitom ako aj počtom referencií. V predložených ďalších referenciách musia byť zrejmé nasledujúce služby : nasadenie mobilnej aplikácie, rozhranie pre práce s mapami s možnosťou editácie a zobrazovanie vlastných vrstiev, zobrazovanie telemetrických dát z IoT zariadení, tvorbu súhrnných reportov, inštaláciu a prevádzku video HW a/alebo poskytnutie otvorenej video management platformy pre účely vývoja a /alebo poskytnutie dát pre publikovanie a / alebo poskytnutie video dát tretím stranám. Bližšie informácie k podmienke účasti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade poskytnutia služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon špecializácie jednotlivých pozícií, ktorá je uvedená v Prílohe 1.1 k Návrhu na plnenie kritéria Výpočet ceny zákazky : IT Analytik (Analýza a dizajn) IT Tester (Testovanie) Špecialista pre cloud (Nasadenie) IT architekt (Analýza a dizajn) Špecialista pre bezpečnosť IT (Nasadenie) Bližšie informácie k podmienke účasti, dokladovanie k splneniu požiadaviek na jednotlivé pozície je uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti.
Názov Váha Vzorec výpočtu
Cena za predmet zákazky s DPH 85,00000000 Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 85,00
Lehota dodania funkcionality správy záznamovposkytnutia služieb 15,00000000 Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 15
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 345,76 kB 17.5.2022 15:22:44
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 187,25 kB 17.5.2022 15:22:44
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 89,28 kB 17.5.2022 15:22:44
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 226,94 kB 17.5.2022 15:22:44
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 108,11 kB 17.5.2022 15:22:44
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 103,74 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 112,63 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.docx 15,57 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha_1_1_k_Návrhu_na_plnenie_kritéria_Výpočet_ceny_zákazky.pdf 190,46 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha č_ 2_Zmluva o dielo.pdf 474,41 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha č_ 2_Zmluva o dielo.docx 87,53 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf 115,44 kB 17.5.2022 15:22:44
Studia_Uskutočniteľnosti-MD-su_729.pdf 352,48 kB 17.5.2022 15:22:44
Studia_Uskutočniteľnosti-Prílohy-su_729.pdf 63,99 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha_1_1_k_Návrhu_na_plnenie_kritéria_Výpočet_ceny_zákazky.xlsx 16,58 kB 17.5.2022 15:22:44
Žiadosť a odpoveď o vysvetlenie súťažných podkladov.pdf 55,41 kB 17.5.2022 15:22:44
Oprava A_2 Podmienky úcasti1_VO.pdf 172,14 kB 17.5.2022 15:22:44
Odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.pdf 235,39 kB 17.5.2022 15:22:44
otázky a odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.pdf 347,41 kB 17.5.2022 15:22:44
Príloha_1_1_k_Návrhu_na_plnenie_kritéria_oprava.xlsx 16,59 kB 17.5.2022 15:22:44
Oprava_č_2_A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 194,83 kB 17.5.2022 15:22:44