english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Michalovce - Kostolné námestie - I. etapa

Kód: 2021-RPL-0002
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

28.10.2021 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

5.11.2021 o 12:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

5.11.2021 o 13:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

1 281 570,41 €

Opis predmetu alebo nákupu

Účelom celkového riešenia predmetu zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia verejného priestoru vo frekventovanom urbanizovanom mestskom prostredí, ktorý bude mať charakter parkovej plochy s funkčnými a priestorovými väzbami na okolie. Cieľom je zapojiť námestie do organizmu pešej zóny a zároveň oživiť historické jadro mesta. Vytvoriť na tomto území príjemnú oddychovú zónu s prvkami drobnej architektúry, určenú na kultúrne, duchovné a spoločenské aktivity mesta. Špecifickým cieľom je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste vybudovaním prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Prioritou je zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie.

Bližšia špecifikácia je v PD.

Rozsah zákazky

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Prvá etapa výstavby je rozdelená na tri časti A, B, C.
Časť A - Kostolné námestie , časť B - Ulica Hollého a Partizánska, časť C - Kostolné námestie pri kostole

CPV hlavného predmetu

45233262-3 - Stavebné práce na stavbe peších zón

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

kat. územie Michalovce, Kostolné námestie

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov (obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem diela zrealizovaného záujemcom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. Uchádzač predloží k zoznamu minimálne jedno potvrdenie (referenčný list) uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kategórii inžinierske stavby o finančnom objeme minimálne 600 000 EUR bez DPH. /Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného listu) musí byť zrejmý finančný objem minimálne 600 000 EUR bez DPH na stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky t.j. s charakterom stavebných prác na obnove, výstavbe, revitalizácii peších zón a parkov. Verejný obstarávateľ neuzná hodnotu referencie, ak v požadovanom finančnom objeme minimálne 600 000 EUR bez DPH budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác ako je predmet zákazky/. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB – Európskej centrálnej banky aktuálneho v deň vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet vykonal. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky ( s rozsahom oprávnenia pre inžinierske stavby) a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže profesijným životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom. Profesijný životopis musí obsahovať : - titul, meno a priezvisko - údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia - údaje o zamestnaní v rozsahu : zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia, ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti na stavbách , ktoré zabezpečoval s uvedením obdobia realizácie od do, dátum a podpis zamestnanca
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
  • Zákazka je financovaná z eurofondov.
    Program cezhraničnej spolupráce SK-HU.
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 331,20 kB 5.4.2022 9:20:34
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 150,88 kB 5.4.2022 9:20:34
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 74,49 kB 5.4.2022 9:20:34
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 170,87 kB 5.4.2022 9:20:34
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 109,45 kB 5.4.2022 9:20:34
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 103,87 kB 5.4.2022 9:20:34
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 57,05 kB 5.4.2022 9:20:34
Príloha č_ 2 Zmluva o dielo.pdf 192,87 kB 5.4.2022 9:20:34
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf 115,20 kB 5.4.2022 9:20:34
Súhrnne riešenie.zip 20,38 MB 5.4.2022 9:20:34
Výkaz výmer PDF.zip 3,83 MB 5.4.2022 9:20:34
03 VYKAZ VYMER_XLS.ZIP 720,26 kB 5.4.2022 9:20:34
Projektová dokumentácia.zip 86,81 MB 5.4.2022 9:20:34
SO11 Sadové úpravy.zip 14,51 MB 5.4.2022 9:20:34
REKAPITULACIA_KOSTOLNE NAMESTIE 1_etapa.pdf 156,05 kB 5.4.2022 9:20:35
REKAPITULACIA_KOSTOLNE NAMESTIE 1_etapa.xls 41,50 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 1_SO 12 01A_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (3).xlsx 33,33 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 1_SO 12 01C_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (1).xlsx 28,89 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 1_SO 12 01A_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (2).pdf 127,56 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 1_SO 12 01C_DROBNA ARCHITEKTURA_VV (3).pdf 106,44 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 2 VV_SO 12 01A_Drobná architektúra.zip 127,92 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 2 VV_SO 12 01B_Drobná architektúra.zip 122,30 kB 5.4.2022 9:20:35
Oprava 2 VV_SO 12 01C_Drobná architektúra.zip 109,91 kB 5.4.2022 9:20:35
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.docx 13,01 kB 5.4.2022 9:20:35
Príloha č_ 2 Zmluva o dielo.docx 39,95 kB 5.4.2022 9:20:35
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .docx 15,12 kB 5.4.2022 9:20:35
DSP_SO 02.01A, C_SO 03.01A, C_04 VZOROVY PRIECNY REZ.pdf 3,46 MB 5.4.2022 9:20:35