english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Doplnenie chladiaceho kompresora ZŠ Michalovce

Kód: 2022-ZNH-0013
Prebieha vyhodnocovanie
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

16.11.2022 o 10:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

21.11.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

21.11.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

4 200,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre "Doplnenie chladiaceho kompresora ZŠ Michalovce " v strojovni chladenia a návrh nových zariadení pre chladenie hlavnej ľadovej plochy o rozmeroch 60 m x 30 m v rozsahu pre stavebné povolenie.

CPV hlavného predmetu

71323000-8 - Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu

Druh

Služby

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Mesto Michalovce

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky.pdf 193,30 kB 4.11.2022 7:52:49
Priloha č_ 1 Opis predmetu zakázky.pdf 90,78 kB 4.11.2022 7:52:49
Príloha č_ 2 Návrh na plnenie kritéria.pdf 59,14 kB 4.11.2022 7:52:49
Príloha č_ 3 Návrh ZoD_PD ZŠ.pdf 138,28 kB 4.11.2022 7:52:49
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku VO.pdf 56,21 kB 4.11.2022 7:52:49