english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Re-use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce

Kód: 2022-ZNH-0012
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

14.11.2022 o 10:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

16.11.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

16.11.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

67 700,25 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie komplexnej projektovej dokumentácie (PD) - pre búracie povolenie práčovne, PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie, PD pre realizačný projekt, vrátane služieb povoľovacích procesov územného rozhodnutia, stavebného povolenia, búracieho povolenia na stavbu : "Re - use centrum, zberný dvor, Lastomírska ul. Michalovce" v zmysle priloženej špecifikácie.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1.

CPV hlavného predmetu

71323000-8 - Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu

Druh

Služby

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Michalovce, Lastomírska ulica

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
  • Zákazka je financovaná z eurofondov.
    Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z programu IROP
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky.pdf 194,05 kB 23.11.2022 15:57:16
Priloha č_ 1 Opis predmetu zakázky.pdf 86,42 kB 23.11.2022 15:57:16
Príloha č_ 2 Návrh na plnenie kriterií.xlsx 12,98 kB 23.11.2022 15:57:16
Príloha č_ 3 Návrh ZoD.pdf 211,20 kB 23.11.2022 15:57:16
Príloha č_ 4 Celková situácia – súčasný a navrhovaný stav.pdf 812,40 kB 23.11.2022 15:57:16
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku VO.pdf 216,77 kB 23.11.2022 15:57:16