english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Michalovce Kotolňa č. 4- PK4 Jilemnického 716 – Úprava ohrevu vody

Kód: 2022-ZNH-0009
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

3.11.2022 o 10:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

8.11.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

8.11.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

19 920,01 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom projektu je realizovať úpravu ohrevu teplej vody v centrálnej kotolni PK4 na ul. P. Jilemnického č. 716 v Michalovciach. Pôvodná technológia nezodpovedá požiadavkám efektívnej premeny energie, preto je nutné ju nahradiť takou, ktorá dosiahne zníženie spotreby tepla.
Pre potreby úpravy spôsobu ohrevu TÚV bude v kotolni potrebné demontovať:
- ležatý výmenník tepla
- potrubie SV, ktoré je privedené k ležatému výmenníku tepla
- potrubie TÚV vedené od ležatého výmenníka tepla do akumulačnej nádoby
- potrubie ÚV, ktoré napája ležatý výmenník tepla a výhrevnú vložku
- všetky súvisiace armatúry a tepelné izolácie na demontovaných potrubiach
Inštalovať:
- nové zariadenia strojovne v zmysle PD
- inštalovať nové potrubné rozvody, armatúry, izolácie potrubí

CPV hlavného predmetu

45259900-6 - Práce na zvyšovaní parametrov zariadení

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Mesto Michalovce - Ulica Jilemnická

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
PD, výkaz výmer.zip 1,02 MB 25.10.2022 10:13:14
Výkaz_výmer.xls 55,00 kB 25.10.2022 10:13:14
ZoD návrh.doc 100,50 kB 25.10.2022 10:13:14
VYZVA Výmenníková stanica kotolňa PK 1.pdf 248,70 kB 25.10.2022 10:13:14