english slovensky

Zákazka s nízkou hodnotou

Michalovce - výdajné automaty na pitnú vodu na Mlynskej ulici

Kód: 2022-ZNH-0005
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

31.8.2022 o 11:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

7.9.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

7.9.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

55 803,01 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom diela je výstavba 4 ks výdajných stojanov na pitnú vodu. Stojany sú samostatnými prípojkami vody napojené na jestvujúci vodovodný rad. Výdaj vody bude distribuovaný prostredníctvom kľúčeniek resp. výdajných kariet, ktorých prevádzku zaistí pripojenie NN prípojkami na každom stojane zvlášť. Prípojky sú napojené do rozvádzačov, umiestnených v obytných blokoch. Podrobné informácie sú súčasťou projektovej dokumentácie (v prílohe) v členení stavebných objektov:
SO 01.1 - Výdajník pitnej vody č.1
SO 01.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.1
SO 01.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.1
SO 02.1 - Výdajník pitnej vody č.2
SO 02.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.2
SO 02.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.2
SO 03.1 - Výdajník pitnej vody č.3
SO 03.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.3
SO 03.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.3
SO 04.1 - Výdajník pitnej vody č.4
SO 04.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.4
SO 04.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.4

Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ z operačného programu Ľudské zdroje.

CPV hlavného predmetu

45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce

Druh

Stavebné práce

Limit

Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania

Mesto Michalovce - Ulica mlynská

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
  • Zákazka je financovaná z eurofondov.
    Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ - Operačný program Ľudské zdroje.
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
Projektová dokumentácia.zip 14,09 MB 22.8.2022 8:02:53
Výkaz_výmer_pdf.zip 1,12 MB 22.8.2022 8:02:53
Výkaz_výmer_xlsx.zip 305,43 kB 22.8.2022 8:02:53
VYZVA-Vydajne automaty.pdf 260,85 kB 22.8.2022 8:02:53
ZoD_vydajne_automaty.docx 48,26 kB 22.8.2022 8:02:53
ZoD_vydajne_automaty.pdf 215,16 kB 22.8.2022 8:02:53