english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Mobilná umývačka kontajnerov

Kód: 2022-RVS-0003
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

5.8.2022 o 10:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

16.8.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

16.8.2022 o 10:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

168 600,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Mobilná umývačka nádob, kontajnerov je určená na umytie a dezinfekciu nádob o objeme od 110 do 1100 litrov. Má uzatvorenú umývaciu komoru, nedochádza k úniku vody pri umývaní. Nerezové prevedenie. Ohrev vody min. 65 stupňov. Kapacita 50 – 80 ks 1100 l nádob denne.
Vozidlo musí byť homologizované na prevádzku po pozemných komunikáciách v krajinách EÚ.

Rozsah zákazky

1 ks

CPV hlavného predmetu

42995000-7 - Rôzne čistiace stroje

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Michalovce, Partizánska 55

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. a)

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy). Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie, musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie. Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania . V zozname musí byť aspoň jedna zákazka o finančnom objeme (nie súhrnne) minimálne 118 000,00 € bez DPH Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje tovar (myslené stroj, mechanizmy, zariadenia....), ktorý bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je tovar určený tak ako požadovaný predmet zákazky.
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, v zmysle bodu 1. - vzorkami , opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje. .

Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy , opisy s technickou špecifikáciou, prospektový materiál resp. iný ekvivalentný doklad , na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 322,64 kB 13.12.2022 14:49:31
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 203,96 kB 13.12.2022 14:49:31
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 74,18 kB 13.12.2022 14:49:31
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 161,04 kB 13.12.2022 14:49:31
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 124,67 kB 13.12.2022 14:49:31
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 107,45 kB 13.12.2022 14:49:31
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 85,60 kB 13.12.2022 14:49:31
Priloha č_2_Návrh kúpnej zmluvy (1).pdf 144,20 kB 13.12.2022 14:49:31
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov.pdf 115,42 kB 13.12.2022 14:49:31
Príloha č_1_1 Špecifikácia predmetu zákazky .pdf 310,66 kB 13.12.2022 14:49:31
Oprava A_1 Súťažné podklady - termín dodania.pdf 322,61 kB 13.12.2022 14:49:31
Oprava Priloha č_2_Návrh kúpnej zmluvy (1) - termín dodania.pdf 144,21 kB 13.12.2022 14:49:31
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.doc 27,50 kB 13.12.2022 14:49:31
Oprava Priloha č_2_Návrh kúpnej zmluvy (1) - termín dodania.doc 97,50 kB 13.12.2022 14:49:31
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov.doc 38,00 kB 13.12.2022 14:49:31
Príloha č_ 1_1 Špecifikácia predmetu zákazky.docx 41,03 kB 13.12.2022 14:49:31