english slovensky

Reverzná verejná súťaž

Zberové vozidlo na smeti

Kód: 2022-RVS-0002
Prebieha vyhodnocovanie
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

29.7.2022 o 10:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

9.8.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

9.8.2022 o 10:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

90 739,05 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je nákup zberového vozidla na smeti financovaného prostredníctvom finančného lízingu.
Požiadavky na zberové vozidlo na smeti : Zberové vozidlo na smeti s lineárnym systémom lisovania do 19 t, s rokom výroby nie starším ako 2021 a zároveň počet najazdených kilometrov nepresiahne 20 000 km .
Požiadavky na finančný lízing : akontácia 0%, 60 rovnomerných mesačných splátok (5 rokov), povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie v rozsahu poistných rizík havária, živel, odcudzenie, vandalizmus, lom stroja ďalej poplatok za prevod vlastníctva, prípadné ďalšie finančné náklady vyplývajúce z lízingu, prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zákazky na miesto plnenia vrátane potrebného zaškolenia pre obsluhu.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v časti "B.1 – Opis predmetu zákazky"

Rozsah zákazky

1ks

CPV hlavného predmetu

34144510-6 - Vozidlá na smeti

Druh

Tovary

Limit

Nadlimitná zákazka

Miesto dodania

Michalovce, Partizánska 55

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje. 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovaru alebo technické listy, prospektový materiál, opisy s technickou špecifikáciou resp. iný ekvivalentný doklad, na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovaru ( splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 325,68 kB 25.7.2022 12:59:28
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 187,85 kB 25.7.2022 12:59:28
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 74,14 kB 25.7.2022 12:59:28
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 157,59 kB 25.7.2022 12:59:28
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 115,71 kB 25.7.2022 12:59:28
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 115,26 kB 25.7.2022 12:59:28
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 86,21 kB 25.7.2022 12:59:28
Príloha č_ 1_1 Špecifikácia predmetu zákazky, parametrov a podmienok dodávky (002).pdf 115,59 kB 25.7.2022 12:59:28
Priloha č_2_Návrh kúpnej zmluvy.pdf 117,56 kB 25.7.2022 12:59:28
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov.pdf 115,42 kB 25.7.2022 12:59:28
príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritérií.doc 30,00 kB 25.7.2022 12:59:28
príloha č_ 1_1 Špecifikácia predmetu parametrov a podmienok dodávky.docx 32,94 kB 25.7.2022 12:59:28
Priloha č_2_Návrh kúpnej zmluvy.doc 87,00 kB 25.7.2022 12:59:28