english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov.

Kód: 2022-RPL-0003
Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

30.5.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

6.6.2022 o 9:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

6.6.2022 o 10:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

188 800,10 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia pre meranie vybraných hodnôt ovzdušia, poskytnutie integrovaného systémového riešenia na automatizovanú identifikáciu zberných nádob a kontajnerov pomocou RFID technológie a váženie naložených zberných nádob a kontajnerov, dodanie kamerového systému do vozidiel pre zvoz odpadu a kamerové sety pre pasport prostredia, dodanie kamerového setu určeného do policajného vozidla. Bližšie požadované funkcionality sú uvedené pri jednotlivých častiach zákazky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií a požiadaviek je uvedené v súťažných podkladoch v časti "B.1 – Opis predmetu zákazky"

Rozsah zákazky

v zmysle opisu jednotlivých častí

CPV hlavného predmetu

31640000-4 - Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami

Druh

Tovary

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

14 600,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 4 autonómnych imisných staníc.

Imisná stanica je zariadenie pre meranie vybraných hodnôt ovzdušia. Zariadenie musí byť dodané vrátane montáže na pripravené stavebné konštrukcie (stĺpy verejného osvetlenia), uvedenia do prevádzky a zaškolenia.
Zariadenie musí byť autonómne, k miestu inštalácie bude zo strany verejného obstarávateľa zaistená iba stavebná konštrukcia a silová prípojka (230 V).

Rozsah zákazky

v zmysle opisu

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý má dodať : 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje.

Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy , prospekty, opisy resp. iný ekvivalentný doklad , na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (účel, splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

83 868,10 €

Opis predmetu alebo nákupu

Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú dodávku tovarov a služieb inštalácie zariadení na 4 zvozové vozidlá odpadu. Cieľom je poskytnutie integrovaného systémového riešenia na automatizovanú identifikáciu zberných nádob a kontajnerov pomocou RFID technológie a váženie naložených zberných nádob a kontajnerov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ predspracované informácie z jednotlivých identifikácií a vážení, vážny lístok - zasielal cez komunikačné rozhranie RS485 do spracujúcej/vyhodnocovacej jednotky, umiestnenej na vozidle.

Rozsah zákazky

v zmysle opisu

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

Uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý sa má dodať 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje alebo certifikátmi

Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy , prospekty, opisy resp. iný ekvivalentný doklad , na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (účel, splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

50 075,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Obsahom zákazky sú 4 sety kamerových systémov pre monitoring zvozu komunálneho odpadu, teda inštalovaných na 4 zberových vozidlách a 2 kamerové sety pre pasportizáciu prostredia, inštalované na 2 zberových vozidlách.

Rozsah zákazky

v zmysle opisu

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

Uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý sa má dodať , 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje.

Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy , prospekty, opisy resp. iný ekvivalentný doklad , na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (účel, splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazkypre každú časť predmetu zákazky samostatne.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

40 257,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je 1 kamerový set určený do policajného vozidla. Zariadenie musí byť možné inštalovať do osobných motorových vozidiel rôznych značiek. Zariadenie musí byť možné inštalovať napevno alebo ako prenosné zariadenie, ktoré je možné prenášať medzi vozidlami.

Rozsah zákazky

v zmysle opisu

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. m)

Uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje.

Uchádzač za účelom splnenia podmienky účasti podľa § 34 písm. m) bod 1. predloží katalógové listy tovarov alebo technické listy , prospekty, opisy resp. iný ekvivalentný doklad , na základe ktorého verejný obstarávateľ posúdi technickú špecifikáciu tovarov (účel, splnenie minimálnych technických parametrov), prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00