english slovensky

Reverzná podlimitná zákazka

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ Michalovce

Kód: 2022-RPL-0002
Zrušené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

21.4.2022 o 9:00 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

29.4.2022 o 10:00 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

29.4.2022 o 11:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

998 967,78 €

Opis predmetu alebo nákupu

Cieľom predmetu zákazky je komplexná revitalizácia a úprava vybraných verejných priestorov s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, dobudovanie vybavenosti (mestský mobiliár, detské hracie zariadenia, inkluzívne prvky, zariadenia umožňujúce cvičenie vonku, drobná architektúra) a rekonštrukcia a doplnenie prvkov infraštruktúry (spevnené plochy, osvetlenie, kamerový
systém) zvolených mestských vnútroblokov. Uvedené opatrenia majú prispieť k rozvoju a podpore environmentálnej, rekreačnej a spoločenskej funkcie verejného priestranstva ako životného priestoru obyvateľov mesta Michalovce.

Rozsah zákazky

v zmysle PD a výkazu výmer

CPV hlavného predmetu

45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

katastrálne územie mesta Michalovce

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Podanie k tejto zákazke je možné podať na ľubovoľný počet častí zákazky.

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
Predpokladaná hodnota časti zákazky

338 508,78 €

Opis predmetu alebo nákupu

Riešený mestský vnútroblok sa nachádza v zastavanej obytnej časti mesta na Leningradskej ulici, na sídlisku Východ v Michalovciach, parc. č. 4659/1, k.ú. Michalovce. Z južnej, východnej a západnej strany riešeného územia sa nachádzajú obytné bloky s predzáhradkami, chodníkmi a komunikáciou s parkoviskami. Na severnej strane sa nachádzajú garáže a materská škola. Pozemok je rovinatý, zatrávnený, dobre preslnený, po jeho obvode sa nachádza vzrastlá zeleň. Riešený priestor je v ÚPN mesta Michalovce funkčne určený ako vnútroblokový priestor plocha urbanistickej zelene. Pozemok je
vhodný na výstavbu detského ihriska v rámci revitalizácie mestského vnútrobloku sídliska.

Rozsah zákazky

PD zahŕňa 12 stavebných objektov s označením : Príprava územia a hrubé terénne úpravy, spevnené plochy, oplotenie, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko s inkluzívnou zostavou, exteriérové cvičenie - street workout and fitness, detské ihrisko s hojdačkami pre deti od 1+ a kolotočom, detské ihrisko pre najmenšie deti od 1+, NN prípojka, verejné osvetlenie, kamerový systém a sadové úpravy.

Miesto dodania

Mesto Michalovce, Ul. Leningradská

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov (obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem diela zrealizovaného záujemcom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. - Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa takto : - Za rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác sa považujú stavebné práce pri realizácii detských ihrísk, herných areálov, športových ihrísk, fitparkov a pod. za splnenia podmienky, že pri realizácii stavebných prác uchádzač zrealizoval liate gumené povrchy a zabudoval zariadenia ihrísk t. j. herných prvkov a mobiliáru tvoriacich súčasť detských ihrísk, herných areálov, športových ihrísk, fitparkov a pod. - Uchádzač predloží minimálne jedno potvrdenie o realizácii stavebných prác súvisiacich s predmetom zákazky t. j. vychádzajúc zo skladby stavebných objektov, realizáciou liatych gumených povrchov, ďalej súvisiacich s osadením herných prvkov, mobiliáru, zariadení ihrísk resp. ich kombináciou, ktoré boli v kategórii inžinierske stavby o finančnom objeme minimálne pre : I. časť - Ul. Leningradská 150 000 € bez DPH /Verejný obstarávateľ upozorňuje, že neuzná hodnotu referencie, ak v požadovaných finančných objemoch pre jednotlivé časti budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác ako je predmet zákazky. Bližšie požiadavky sú uvedené v dokumente SP A.2 Podmienky účasti.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

-Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky ( s rozsahom oprávnenia pre inžinierske stavby) a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom. Bližšie požiadavky sú uvedené v dokumente SP A.2 Podmienky účasti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Predpokladaná hodnota časti zákazky

660 459,00 €

Opis predmetu alebo nákupu

Riešený mestský vnútroblok sa nachádza v zastavanej obytnej časti mesta na Volgogradskej ulici, na sídlisku Východ v Michalovciach, parc. č. 682/1, k.ú. Michalovce. Na južnej strane susedí s oploteným športovým ihriskom III. ZŠ Moskovská 1. Na juhozápadnej, severnej a východnej svetovej strane riešeného územia sa nachádzajú obytné bloky. Po južnej a západnej strane riešenej časti parcely vedú existujúce chodníky. Na západnej strane sa nachádzajú obchodné objekty a menší jednopodlažný objekt telekomunikácií s obslužnou komunikáciou a parkoviskom. Pozemok je rovinatý,
zatrávnený, dobre preslnený. Na severnej strane pozdĺž terasového obytného domu sa nachádza vzrastlá zeleň rad stromov, ktorý je v návrhu rešpektovaný. Riešený priestor je v ÚPN mesta Michalovce funkčne určený ako vnútroblokový priestor plocha urbanistickej zelene. Pozemok je vhodný na výstavbu detského ihriska v rámci revitalizácie mestského
vnútrobloku sídliska.

Rozsah zákazky

PD zahŕňa 14 stavebných objektov s označením : Príprava územia a hrubé terénne úpravy, spevnené plochy, oplotenie, multifunkčné ihriská, oddychová zóna, detské ihrisko s hojdačkami pre deti od 1+ ,detské ihrisko s inkluzívnou zostavou, detské ihrisko s parkúrovou zostavou pre deti od 12+, exteriérové cvičenie - street workout and fitness, NN prípojka, verejné osvetlenie, kamerový systém, sadové úpravy a zostava pre seniorov.

Miesto dodania

Michalovce, Ul. Volgogradská

Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov (obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem diela zrealizovaného záujemcom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora, u ktorej si možno overiť uvedené informácie. - Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenie uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa takto : - Za rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác sa považujú stavebné práce pri realizácii detských ihrísk, herných areálov, športových ihrísk, fitparkov a pod. za splnenia podmienky, že pri realizácii stavebných prác uchádzač zrealizoval liate gumené povrchy a zabudoval zariadenia ihrísk t. j. herných prvkov a mobiliáru tvoriacich súčasť detských ihrísk, herných areálov, športových ihrísk, fitparkov a pod. - Uchádzač predloží minimálne jedno potvrdenie o realizácii stavebných prác súvisiacich s predmetom zákazky t. j. vychádzajúc zo skladby stavebných objektov, realizáciou liatych gumených povrchov, ďalej súvisiacich s osadením herných prvkov, mobiliáru, zariadení ihrísk resp. ich kombináciou, ktoré boli v kategórii inžinierske stavby o finančnom objeme minimálne pre : II. časť - Ul. Volgogradská 300 000 € bez DPH /Verejný obstarávateľ upozorňuje, že neuzná hodnotu referencie, ak v požadovaných finančných objemoch pre jednotlivé časti budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných prác ako je predmet zákazky. Bližšie požiadavky sú uvedené v dokumente SP A.2 Podmienky účasti.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon činnosti stavbyvedúceho v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky ( s rozsahom oprávnenia pre inžinierske stavby) a odbornou praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 5 ročnú odbornú prax preukáže životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom. Bližšie požiadavky sú uvedené v dokumente SP A.2 Podmienky účasti.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A_1 Súťažné podklady.pdf 337,48 kB 30.3.2022 8:56:07
A_2 Podmienky úcasti_VO.pdf 151,98 kB 30.3.2022 8:56:07
A_3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 74,63 kB 30.3.2022 8:56:07
B_1 Opis predmetu zákazky.pdf 172,18 kB 30.3.2022 8:56:07
B_2 Spôsob určenia ceny.pdf 109,55 kB 30.3.2022 8:56:07
B_3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 103,93 kB 30.3.2022 8:56:07
Príloha č_ 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 58,25 kB 30.3.2022 8:56:07
Príloha č _2 Zmluva o dielo Východ časť 1 Leningradská.pdf 195,31 kB 30.3.2022 8:56:07
Príloha č _ 2 Zmluva o dielo Východ časť 2 Volgogradská.pdf 196,09 kB 30.3.2022 8:56:07
Príloha č_ 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf 115,17 kB 30.3.2022 8:56:07
PD_Regenerácia medziblokových priestorov-Východ–časť I-LENINGRADSKA.zip 65,50 MB 30.3.2022 8:56:07
PD_Regenerácia medziblokových priestorov-Východ–časť II-VOLGOGRADSKA.zip 93,08 MB 30.3.2022 8:56:07
VV _ Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ , Ul _ Leningradská časť I [VYKAZ VYMER].pdf 855,18 kB 30.3.2022 8:56:07
VV _ Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ, Ul_ Leningradská časť I [VYKAZ VYMER].xlsx 306,62 kB 30.3.2022 8:56:07
VV _ Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ, Ul _ Volgogradská časť II [VYKAZ VYMER].pdf 1 013,21 kB 30.3.2022 8:56:07
VV _ Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Východ, Ul_ Volgogradská časť II [VYKAZ VYMER].xlsx 364,72 kB 30.3.2022 8:56:07