english slovensky

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Michalovce - modernizácia mestskej plavárne

Kód: 2021-PL-0003
Ukončené
Dôležité termíny
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (najneskôr)

11.3.2021 o 23:59 hod

Registrácia do zákazky (najneskôr)

16.3.2021 o 23:59 hod

Predkladanie ponúk (najneskôr)

19.3.2021 o 13:00 hod

Predpokladaná hodnota zákazky

3 435 284,34 €

Opis predmetu alebo nákupu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho objektu plavárne s prístavbou vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény. V bazénovej časti sa rieši vynovenie vnútorných priestorov a zlepšenie hygienických pomerov objektu. Objekt bude naďalej slúžiť pre občanov mesta Michalovce pre aktivity spájané plávaním a oddychom vo wellness časti objektu. Bazénová časť objektu bude prístavbou rozšírená o dva ďalšie bazény ( bazén pre neplavcov a detský bazén ). Pre oddych budú na druhom podlaží prvého dilatačného celku vytvorené wellness priestory so štyrmi novo navrhovanými saunami a priestrannou oddychovou miestnosťou.
Objekt je napojený na existujúce verejné inžinierske siete. Potreby tepla sú zabezpečované zo spoločnej kotolne s objektom Zlatého bažanta.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch v časti "B.1 – Opis predmetu zákazky"

Rozsah zákazky

v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer

CPV hlavného predmetu

45212200-8 - Stavebné práce na stavbe športových zariadení

Druh

Stavebné práce

Limit

Podlimitná zákazka

Miesto dodania

Michalovce, Ul. Saleziánov, parc. č. 3844, 3843, 3842/1,3842/2

Požadovaný spôsob predkladania ponúk

Osobné postavenie uchádzačov
§ 32 ods. 1 písm. a)

§ 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani úchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním  alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchdázač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 32 ods. 1 písm. b)

§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c)

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d)

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e)

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
§ 32 ods. 1 písm. f)

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
§ 32 ods. 1 písm. g)

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 32 ods. 1 písm. h)

§ 32 ods. 1 písm. h) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

PREUKAZUJE VO / O
§ 152 ods. 1

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zápísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ekonomické a finančné postavenie
§ 33 ods. 1 písm. a)

§ 33 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky v zmysle súťažných podkladov v časti A.2.
§ 33 ods. 1 písm. c)

§ 33 ods. 1 písm. c) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich v zmysle súťažných podkladov v časti A.2.
§ 33 ods. 1 písm. d)

§ 33 ods. 1 písm. d) v spojení s § 38 ods. 9 ZVO Záujemca alebo uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky.

Záujemca alebo uchádzač preukáže splnenie finančného a ekonomického postavenia predložením prehľadu o celkovom obrate alebo prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti predmetu zákazky za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovej činnosti v zmysle súťažných podkladov v časti A.2.
Technická a odborná spôsobilosť
§ 34 ods. 1 písm. b)

§ 34 ods. 1 písm. b) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia. 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Bližšie informácie v súťažných podkladoch v časti A.2.
§ 34 ods. 1 písm. g)

§ 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v prípade stavebných prác alebo služieb údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Bližšie informácie v súťažných podkladoch v časti A.2.
§ 34 ods. 1 písm. h)

§ 34 ods. 1 písm. h) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva použitými pri plnení zmluvy.

Pre účely splnenia tejto podmienky záujemca alebo uchádzač predloží : Certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho vo vzťahu k predmetu zákazky. Podľa požiadaviek normy ISO 14001. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené záujemcom alebo uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva v súbehu s § 36 ZVO. Bližšie informácie v súťažných podkladoch v časti A.2.
§ 34 ods. 1 písm. i)

§ 34 ods. 1 písm. i) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, ak ide o stavebné práce alebo služby. Bližšie informácie v súťažných podkladoch v časti A.2.
§ 34 ods. 1 písm. l)

§ 34 ods. 1 písm. l) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2.
Názov Vzorec výpočtu
Cena Bodové hodnotenie = (Najnižšia ponuka / Hodnotená ponuka) × 100,00
Názov Veľkosť Dátum poslednej aktualizácie
A.1 Súťažné podklady.pdf 414,44 kB 14.12.2021 12:38:32
A.2 Podmienky úcasti_VO.pdf 340,94 kB 14.12.2021 12:38:32
A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.pdf 110,52 kB 14.12.2021 12:38:32
B.1 Opis predmetu zákazky.pdf 212,22 kB 14.12.2021 12:38:32
B.2 Spôsob určenia ceny.pdf 154,92 kB 14.12.2021 12:38:32
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf 143,71 kB 14.12.2021 12:38:32
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf 113,23 kB 14.12.2021 12:38:32
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.pdf 263,65 kB 14.12.2021 12:38:32
Príloha č. 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .pdf 152,49 kB 14.12.2021 12:38:32
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov.pdf 68,04 kB 14.12.2021 12:38:33
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov.pdf 63,18 kB 14.12.2021 12:38:33
A. Sprievodná správa.pdf 237,59 kB 14.12.2021 12:38:33
B. Súhrnná technická správa.pdf 262,32 kB 14.12.2021 12:38:33
B1. PBS.zip 1,84 MB 14.12.2021 12:38:33
C. Situácie.zip 264,76 kB 14.12.2021 12:38:33
D. Dokumentácia stavebných objektov.zip 58,86 MB 14.12.2021 12:38:33
PEH Plaváreň Michalovce.pdf 1,56 MB 14.12.2021 12:38:33
VV PDF.zip 1,06 MB 14.12.2021 12:38:33
VV XLS.zip 342,90 kB 14.12.2021 12:38:33
HSP_Plavaren_Michalovce.pdf 3,23 MB 14.12.2021 12:38:33
ELI - BZT.zip 2,84 MB 14.12.2021 12:38:33
Zmena Výkaz výmer pdf .zip 2,12 MB 14.12.2021 12:38:33
Zmena Výkaz výmer xls.zip 411,29 kB 14.12.2021 12:38:33
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria.docx 13,28 kB 14.12.2021 12:38:33
Príloha č. 2 Zmluva o dielo.docx 37,63 kB 14.12.2021 12:38:33
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov.docx 15,24 kB 14.12.2021 12:38:33
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov.docx 14,29 kB 14.12.2021 12:38:33
Príloha č. 3 Potrebné údaje na overenie registra trestov .docx 15,21 kB 14.12.2021 12:38:33
2_ Zmena Výkazu výmer pdf.zip 2,12 MB 14.12.2021 12:38:33
2_ Zmena Výkazu výmer xls.zip 424,73 kB 14.12.2021 12:38:33
05 - N2 - Recepčný pult.pdf 115,21 kB 14.12.2021 12:38:33
04 - N1 - Betónový kvetináč.pdf 108,12 kB 14.12.2021 12:38:33
Zmena A_1 Súťažné podklady.pdf 346,93 kB 14.12.2021 12:38:33
1322-01-ASR-10-R1 - Pôdorys prízemia - nový stav.pdf 471,69 kB 14.12.2021 12:38:33
1322-01-ASR-11-R1 - Pôdorys poschodia - nový stav.pdf 491,30 kB 14.12.2021 12:38:33
1322-01-ASR-16 R1 - Výkaz okien.pdf 70,36 kB 14.12.2021 12:38:33
1322-01-ASR-21 R1 - Výkaz dverí A.pdf 70,04 kB 14.12.2021 12:38:33
1322-01-ASR-22 R1 - Výkaz dverí B.pdf 59,42 kB 14.12.2021 12:38:33
3_Zmena Výkazu výmer pdf.zip 2,27 MB 14.12.2021 12:38:33
3_Zmena Výkazu výmer xls.zip 426,32 kB 14.12.2021 12:38:33
4_Zmena Výkazu výmer pdf.zip 2,27 MB 14.12.2021 12:38:33
4_Zmena Výkazu výmer xls.zip 426,64 kB 14.12.2021 12:38:33
A_1 Súťažné podklady zmena termínu otvárania ponúk .pdf 346,90 kB 14.12.2021 12:38:33
5_Zmena Výkazu výmer pdf.zip 2,30 MB 14.12.2021 12:38:33
5_Zmena Výkazu výmer xls.zip 428,29 kB 14.12.2021 12:38:33
A_1 Súťažné podklady zmena termínu otvárania ponúk.pdf 414,48 kB 14.12.2021 12:38:33